فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 10:39 | 22 اکتبر