فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 9:40 | 11 دسامبر